Allmänna villkor Hygienteknikerna- kund

 1. ALLMÄNT Nedanstående villkor är de villkor som reglerar avtalet mellan Hygienteknikerna i Stockholm AB, hädanefter kallad Hygienteknikerna och Kund.
 2. AVTALSTID/UPPSÄGNING För abonnemangskunder: Bindningstid, 1 månads ömsesidig uppsägningstid gäller för båda parter. Uppsägningstiden börjar löpa från och med det nästkommande städtillfället. Städtillfällen under uppsägningstid kan inte avbokas. Vid avbokning under uppsägningstid debiteras fullt pris utan rätt till skattereduktion om uppdraget avbokas och inte utförs. Om kund inte fullföljer den fasta avtalsperioden kommer Hygienteknikerna att debitera fullt pris för de uteblivna städtillfällena. Uppsägningen meddelas via e-post.
 3. UPPDRAGETS UTFÖRANDE av uppdrag sker enligt överenskommelse mellan kund och Hygienteknikerna. I avsaknad av avtalade instruktioner utförs arbetet fackmannamässigt. För abonnemangskunder: Uppdrag utförs ej på röd dag (påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton gäller som röd dag Hygienteknikerna kontaktar kund i god tid före röd dag för ombokning av städning till annan dag.
 4. BETALNINGSVILLKOR Betalning av överenskommet pris jämte eventuella tillägg sker mot faktura inom 10 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas ut med e-post om inget annat är angett. För pappersfaktura tillkommer en avgift på 40 SEK. Om betalning inte sker i rätt tid debiterar Hygienteknikerna en påminnelseavgift 60 SEK och dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta + 8 % på utestående belopp. Om skattereduktion, RUT-avdrag, ska nyttjas måste detta meddelas vid beställningen av arbetet. Det är kundens ansvar att kontrollera att tak för skattereduktion ej överskrids. Om Skatteverket nekar utbetalning av rutersättning till kunden så kommer kunden att faktureras hela arbetskostnaden samt en administrativavgift på 150 SEK. Om kunden vill ändra person som ska ha skattereduktion efter att faktura utfärdats, eller ansökan till Skatteverket avsänts, tar Hygienteknikerna även i dessa fall en administrativavgift om 150 SEK.
 5. FORCE MAJEURE Förhållande eller händelser som arbetsinställelse, blockad, krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, ingripande av myndighet eller annan omständighet utanför Hygienteknikerna kontroll som medför att Hygienteknikerna inte, eller till orimligt höga kostnader, kan fullgöra åtagande enligt detta avtal fritar Hygienteknikerna från fullgörande av dess avtalade åtaganden under den tid förhållandet råder.
 6. PRISER Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Preliminär skattereduktion görs efter gällande regler.
 7. PRISJUSTERING För abonnemangskunder: Priserna ses över årligen. Då avtalet är baserat på de avgifter och skatter som gällde vid tiden för avtalets underskrift har Hygienteknikerna rätt att justera pris vid betydande förändringar av Hygienteknikerna kostnader för medarbetarnas löner och förmåner enligt lag, statliga och/eller kommunala avgifter och skatter. Avgiftsförändringar meddelas kunden via epost senast en månad innan prisändringen sker. Hygienteknikerna följer det rådande prisindex.
 1. VID SJUKDOM/FRÅNVARO Vid sjukdom/frånvaro av städpersonal ersätter Hygienteknikerna med vikarie inom 48 timmar vanlig vardag, helger ej inräknat om ej annat är avtalat.
 2. REKLAMATION skall ske senast 24 timmar (helg ej inräknat) från det att fel eller bristen upptäckts eller borde ha upptäckts. Senare reklamation behandlas inte. Reklamation vid brist på hemstädningen skall ske skriftligen per e-post dokumenterat med bild på brist till Hygienteknikerna, om kunden själv åtgärdar fel innan Hygienteknikerna kontaktas eller ges möjlighet till kontroll utgår ingen ersättning till kund. Om felet eller bristen avhjälps inom skälig tid utgår ingen återbetalning, prisreduktion, eller annan ersättning från Hygienteknikerna. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid har kunden rätt till prisavdrag motsvarande felet eller bristen.
 3. SKADOR Skada som orsakats av att medarbetare ifrån Hygienteknikerna som varit oaktsam åtgärdas i första hand genom reparation och i andra hand genom ersättning motsvarande skadan. Kunden är skyldig att informera skriftligen, per e-post till Hygienteknikerna om något är trasigt, obrukbart eller har nedsatt funktion och som kan leda till skada vid användning. Kunden är också skyldig att informera om interiören är speciellt känslig för vanligt förekommande städmoment eller rengöringsmedel. Anmälan av skada ska ske till Hygienteknikerna inom 24 timmar efter att kunden märkt eller borde ha märkt skadan. Hygienteknikerna ersätter inte skador som åstadkommits på grund av att inventarier inte är korrekt monterade eller placerade. Detta kan i praktiken vara tavlor som inte är korrekt uppsatta eller instabilt placerade föremål. Kräver lös eller fast egendom särskild aktsamhet skall detta meddelas Hygienteknikerna som sedan skriver in detta på kundkortet. Förslitningsskador på fasta inventarier som uppkommer vid ett normalt och ansvarsfullt städande ersätts ej. Kompensation på städutrustning ges inte. Städutrustning är något som används för att utföra tjänsten. Det är inte möjligt att undvika slitage på städutrustningen. Även tekniska fel kan uppstå. Av dessa skäl står kunden för inköp, men också underhåll av städutrustning i sin bostad. Ersättning för skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet, indirekta skador eller följda av skador. Hygienteknikerna ansvar är begränsat till högst 10 miljoner per skadetillfälle för person- och sakskada och högst 1 miljon kronor SEK per kalenderår för förmögenhetsskada. Hygienteknikerna sammanlagda skadeståndsansvar är dock begränsat till 10 miljoner SEK per kalenderår.
 1. AVBOKNING Vid avbokning tidigare än 72 timmar (helg ej inräknat) före inbokad tjänst har kunden rätt till avbokning utan kostnad. Vid avbokning inom 72 timmar innan inbokad tjänst debiteras avbokning enligt följande:Hemstädning, Fönsterputs, Kökstvätt och badrumstvätt:
  – Upp till 150kvm/1-15 fönster/badrumstvätt: 300 kr
  – Över 150 kvm/15 fönster eller mer/kökstvätt: 600 kr

  Storstädning, flyttstädning,visningsstädning, byggstädning:
  – Upp till 150kvm: 700 kr
  – Över 150kvm: 1 400 kr

  Ombokning 72-48 timmar innan inbokad tjänst debiteras med 100 kr i ombokningsavgift. Vid ombokning inom 24 timmar sker debitering enligt ovan debiteringsmodell.

  För att vara giltig skall avbokning eller ombokning av städning ske skriftligen per e-post eller muntligen per telefon till Hygienteknikena.se. Vid tvist kring avbokning skall mottagen bekräftelse från Hygienteknikerna.se kunna visas upp av kund.

 2. UPPEHÅLL För abonnemangskunder: Kunden har möjlighet att ha uppehåll upp till 6 veckor en gång per kalenderår. Vid uppehåll måste sista dag för uppehåll anges av kund.
 3. FÖRÄNDRING AV UPPDRAG/OBJEKT För abonnemangskunder: Alla förändringar av/inom objektet som till exempel stambyte, pälsdjur, renovering, ombyggnation med mera som kan inverka på städningen måste meddelas Hygienteknikerna minst 2 veckor innan förändringens start och kan innebära ändring av pris eller städrutin. Om kund ej meddelat Hygienteknikerna så kan inte Hygienteknikerna garantera den avtalade städnivån utan kommer att anpassa städmomentet efter rådande omständigheter. Innan en lång reparation/renovering avslutas måste Hygienteknikerna bli informerad i god tid så att Hygienteknikerna kan komma och besikta städområdet före Hygienteknikerna återgång till ordinarie städning. Vid upptäckt av förändring i städnivå kontaktas ansvarig hos kund för vidare information. Om kund önskar att få ordinarie städnivå under försämrade omständigheter äger Hygienteknikerna rätt att debitera extra för detta. Alla städuppdrag utöver avtalad städinstruktion utförs endast efter godkännande ifrån kund. Beställning av extra/utökat uppdrag skall ske skriftligen per e-post till Hygienteknikerna.
 4. ARBETSGIVARANSVAR I enlighet med arbetstidslagen försäkrar Hygienteknikerna att våra medarbetare har rätt till kortare avbrott i sitt arbete, det vill säga pauser hos våra kunder. Med det menas i praktiken att de även har rätt att gå på toaletten, dricka ett glas vatten samt få möjligheten att äta medhavd matsäck när arbetet tillåter matpaus.
 5. NYCKLAR/LARM/PORTKOD Om uppdraget utförs under en tid då kunden inte är på plats måste kunden lämna ut nycklar och eventuell larmkod. Kund ansvarar för att ge Hygienteknikerna tillgång till bostad genom nycklar, larm, passerkort, portkod eller motsvarande. Hygienteknikerna säkerställer hantering av nycklar och larm genom att förvaring av nyckel- och larmuppgifter sker på betryggande sätt så att de inte kan komma i någon obehörigs händer. För abonnemangskunder: Vid avslutat samarbete är det viktigt att kunden är närvarande vid sista städtillfället för kvittering och återlämning av nycklar. Om så inte sker kan nycklar hämtas på Hygienteknikerna kontor inom 14 dagar. Hämtas nyckel inte ut skickas den per post i ett rekommenderat brev. En avgift debiteras på nästkommande faktura. Om städavtalet och formuläret ”Nyckel & Larmkvittens inte är påskrivet gäller inga försäkringar. Hygienteknikerna svarar för låsbyten orsakat av förlust av kvitterade nycklar med belopp upp 8 tusen SEK
 1. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (gäller fysiska personer) Genom kundens beställning av uppdraget samtycker kunden till att Hygienteknikerna behandlar kundens personuppgifter. Behandlingen består i registrering, arkivering i Hygienteknikerna kundregister och används till utskick i marknadsföringssyfte. Kunden informeras härvid om detta samt att Hygienteknikerna är personuppgiftsansvarig. Som kund har du alltid rätt att neka till utskick som reklam/erbjudanden.
 2. ÄNDRING AV KUNDUPPGIFTER, FAKTURA ADRESS För att Hygienteknikerna ska kunna garantera utlovad tjänst och service måste Hygienteknikerna ha korrekt kontakt- och faktureringsuppgifter. Det gäller även uppgifter för eventuell skattereduktion. Ändringar av dessa ska alltid göras skriftligen per e-post till Hygienteknikerna. Ändringar som görs till medarbetare på plats eller på annat sätt godtas inte.
 3. LOKALER/MEDEL/RENGÖRINGSARTIKLAR Kunden är skyldig att se till att alla utrymmen som ingår i uppdraget är tillgängliga. Om ett utrymme är otillgängligt för Hygienteknikerna kommer uppdraget att utebli i det utrymmet utan prisreduktion.
 4. FÖRSÄKRING Kunden ansvarar för att hålla sin egendom försäkrad.
 5. HÄVNING Om betalning inte erläggs i rätt tid eller om arbetsmiljön hos kunden bedöms undermålig, har Hygienteknikerna rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet.
 6. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR Hygienteknikerna har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. För abonnemangskunder: Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet. Hygienteknikerna äger rätt att överlåta avtalet till annat bolag.
 7. BESTÄMMELSEOGILTIGHET Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav vara ogiltig, skall det inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt.

 

Villkor för bär och flytthjälp med Hygienteknikerna AB

 1. Kunden demonterar och monterar själv sina möbler (bordsben. soffben mm)
 2. Hjälp med demontering och montering debiteras kunden 275 kr/h exkl. moms per person.
 3. Fri låna av kartonger om kunden hämtar och lämnar själv. Om Hygienteknikerna lämnar lån kartonger och hämtar hos kund debiteras kunden 275 kr exkl. moms det gäller även hämtning av nycklar hos kund eller hos mäklare efter ök med kund.
 4. Vid hjälp av bortforsling ansvarar kunden själv för att sortera och plocka ihop det som ska till återvinningen. Minimidebitering till återvinningen 3 timmar á 700 kr/h exkl. moms debiteras samt kunden får stå för en återvinningsavgift/miljöavgift. 700 kr exkl. moms
 5. Packhjälp minimidebitering 3 timmar 275 kr/h exkl. moms per person.
 6. Packmaterial kan köpas av Hygienteknikerna ex madrasskydd, soffskydd mm.
 7. Hygienteknikerna monterar ej ner elektriska inredningar såsom lampor, väggfast tv samt vitvaror som är anslutna VVS såsom diskmaskin, tvättmaskin mm.
 8. Vid piano lyft begär offert.
 9. Vid vikt över 40 kg per kolli har kunden en skyldighet att meddela Hygienteknikerna innan flytten sätts i gång eller vid offertförfrågan.
 10. Värdesaker som smycken, tavlor, dyr sprit,vin och vaser mm flyttar kunden under sitt ansvar.(Hygienteknikerna tar inte ansvar för för dessa föremål , värdesaker)
 11. Vid avbokning eller ombokning gäller 72 timmar (annars debiteras kunden halva summan).
 12. Om kunden ger fel information gällande flyttens storlek, (förråd) mm och gällande detaljer inför flytthjälp debiteras kunden extra ytterligare som tillkommer efter godkännande av beställaren.
 13. Saker i bohaget som kunden själv har packat i flyttkartonger ansvarar kunden för själv vid flytten. Om de skadas pga. fel paketering av kunden ersätts de ej.
 14. Lösa föremål ska kunden packa i kartonger och säckar så som kläder, små pynt mm.
 15. Hygienteknikerna hanterar och fraktar inte farligt gods såsom (vapen) jaktvapen, sprayfärg, färg, bensin, eldningsolja, fyrverkerier samt alkoholhaltiga produkter etc..
 16. Vid flytthjälp och flyttstädning samma dag så måste kunden packa badrummet och köket innan städpersonalen anländer annars kan vi inte sätta i gång städ uppdraget.
 17. Vid hiss bokning ansvarar kunden för att hissen bokas under den aktuelle flyttdagen
 18. Det åligger kundens ansvar att se till att det är fri väg för lastbilen att ta sig fram vid villa/radhus. Buskar ev trädgrenar avlägsnas då de gör stora repor och skador på bilen. Om Hygienteknikerna ska ombesörja detta utgår det debitering på 500 kr inkl moms.